Länkar och litteratur – klimat

Vill du ha mer? Här finns länkar till hemsidor med mer material på temat.

Övergripande skrifter om klimatet och kyrkornas tro som drivkraft

Värna den jord som Gud älskar
Kyrkorna i Sverige om klimat och hållbar utveckling. Sveriges kristna råds skriftserie, nr 18. Kyrkorna i Sverige har i denna skrift enats om en gemensam text om varför klimatfrågan är en av de viktigaste utmaningar mänskligheten ställts inför, om vägar till klimatengagemang på trons grund, vikten av att se rättvisedimensionen i klimatfrågan och att ständigt lyfta fram hoppet. Använd den som ett samtalsmaterial i församlingen!
Värna den jord som Gud älskar

Ett biskopsbrev om klimatet
Av biskoparna i Svenska kyrkan2014. Biskoparna tecknar läget för klimatet utifrån FN:s klimatpanel IPCC:s rön, de frågar sig varför vi inte agerar och ger förslag till hur vi kan börja ändra vårt beteende. De ger ett bidrag till samtalet om kyrkans teologiska drivkrafter till ett klimatengagemang och utmanar både församlingar, regering och oss alla till en omställning. Omvändelse är möjlig!
https://www.svenskakyrkan.se/omoss/biskoparnas-brev-om-klimatet 

Samlingar med gudstjänstinspiration

Creation Time
Själva ur-Skapelsetidssajten från de som arbetat fram konceptet, nämligen det europeiska kristna miljönätverket Ecen. Gudstjänstresurser av alla de slag, och systematiskt ordnade. På engelska, tyska, franska… Fin samling internationella kyrkliga miljölänkar.
http://www.ecen.org/content/liturgy

Time for Creation
Kyrkornas världsråds hemsida för skapelsetid. Brett urval av länkar till gudstjänstresurser hämtade från miljöengagerade kyrkor i hela världen.
http://www.oikoumene.org/en/what-we-do/climate-change/time-for-creation

Inspirationshäftet Skapelsefeber
Från Globala veckan 2008. Gudstjänstresurser som böner, förlåtelseord, förböner, bibeltips, trosbekännelser , psalmförslag m m  på sidan 29-34. I övrigt mycket god inspiration och tänkestoff om klimat i början. På sidorna 15-22 idéer och förslag på övningar och aktiviteter som kan användas till exempel vid kyrkkaffet eller i andra möten med folk som funderar över sitt engagemang och behöver kraft och inspiration att ställa om.
Inspirationshäfte Skapelsefeber Globala veckan

Ur djupen ropar vi
Gudstjänst- och andaktsmaterial från SKR med fokus på försoning, fred, miljö och rättvisa. Från 2003. Flera hela gudstjänster, bl a Länge leve livet, direktlänkad under Mässor, men också De fyra elementen (s 72 – ). Denna gudstjänst tar sin utgångspunkt i de fyra elementen, tar fasta på symboliska ting och har ganska långa reflekterande läsningar. Den är nästan mer ett drama än en gudstjänstordning och kan användas istället för predikan i en gudstjänst. Det finns också några resursavdelningar med växelböner och bekännelser (s 97-), samt en lista med psalm och sångförslag (s 119-).
Inspirationsmaterial, Ur djupen ropar vi

Creation Time från Skottlands ”ekoförsamling”
Gudstjänstresurser för Skapelsetid också på engelska.
http://www.ecocongregationscotland.org/materials/creation-time/

Resurser för gudstjänst och annat kyrklig verksamhet, Operation Noah
Brittisk ekumenisk klimatorganisation. Första länken material enbart för gudstjänsten, andra även för bl a samtalsgrupper, predikan, bibelcirklar mm.
www.operationnoah.org/ambassador_worshipwww.operationnoah.org/resources_for_churches

Hemsidor för kyrkligt miljö- och klimatarbete:

Ageranätverket
Svenska kyrkans mejlnätverk för att påverka i samhället, samt andra tips om samhällspåverkan – öppet även för andra.
http://www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete/paverkansaktioner

Etik & Energi
Ideell förening som hjälper sina medlemsförsamlingar och andra ideella organisationer med energiomställningar för att minska koldioxidutsläppen och annan klimatpåverkan.
www.etikochenergi.se

Globalt för unga
Svenska Kyrkans Ungas sida för globala frågor om klimat och hållbar utveckling. Innehåller mycket användbart material som också delvis finns på andra ställen på denna hemsida, som Hållbarhetslådan, dialogkort och mycket mer, under fliken Material.
http://svkunga.se/globalt/

Svenska kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling
Redskap som utvecklats på grundval av internationell certifieringsstandard men anpassats till kyrkans sammanhang och inkluderar checklistor för nulägesbeskrivning inom hela församlingens verksamhet samt målarbete mot en gemensam vision av en församling mitt i världen, engagerad i miljön. Bygger på delaktighet och tron som drivkraft.
svenskakyrkan.se/goteborgsstift/svenska-kyrkans-miljodiplomering

Operation Noah
Brittisk ekumenisk klimatorganisation som verkar för ett fossilfritt samhälle. Askonsdagsupprop, vetenskapligt underlag om klimatförändringen, allt för att påverka och bidra till samhällsomställningen.
www.operationnoah.org

Verktygslåda till biskopsbrevet om klimatet
Allehanda tips för församlingsaktiviteter för klimatets skull, inklusive klimatsmat mat, föredrag och inte minst en samtalshandledning till biskopsbrevet.
internwww.svenskakyrkan.se/hallbarutveckling/verktygslada

Världens kurs
Svenska kyrkan och Sensus har tillsammans tagit fram en serie studiematerial om globala frågor till församlingar. Du hittar dem och mycket annat på
www.varldenskurs.se

Andra hemsidor till organisationer och myndigheter på miljöområdet

Svenska naturskyddsföreningen
är en ideell miljöorganisation. Här kan man hitta information om de flesta miljö-  och klimatrelaterade frågor.
www.snf.se

Konsumentverket, ett livsstilstest:
www.miljomataren.konsumentverket.se

Naturvårdsverket
fakta och tips på vad du kan göra för att minska din klimatpåverkan.www.naturvardsverket.se

Earthday
Se hur många jordklot som skulle behövas om alla levde som du genom att mäta ditt ekologiska fotsavtryck.
www.earthday.net/Footprint

Litteraturtips

Litteratur med gudstjänstinriktning

Sven Hillert: Hopp och tro i helig text
Utgången på förlaget, men kan köpas direkt av Sven Hillert
http://svenhillert.se/bocker/hopp-och-tro-i-helig-text.html

Victoria Rudebark och Leif Nahnfeldt: Den genomskinliga platsen
Ett idématerial kring gudstjänst

JP Newell, övers Tomas Boström : Var dag och natt – keltiska böner från Iona.

Gudstjänstresurser från Iona
på tema miljö och skapelse från Iona, för nedladdning mot betalning, se instruktioner på sidan
http://www.ionabooks.com/e-liturgies-prayers/creation-environment.html

Per Håkansson: Ett solidariskt altarbord
Den tidigare kyrkoherden i Kirsebergs församling som tagit fram en skrift med just denna titel om hur vi kan få vårt altarbord mer hållbart och rättvist. Här utvecklar han tankarna bakom. Samt ger oss adressen så att vi kan beställa skriften.
Ett solidariskt altarbord II

Litteratur, övrigt om miljö och klimat ur teologiskt och kyrkligt perspektiv

Erika Dahlén (red): Jorden vi ärvde

Elin Davidsson : En skapelsevänlig församling (2008)
Ett dialogmaterial. Beställs gratis från studieförbundet Bilda.svealand@bilda.nu

Stefan Edman: Förundran – tankar om vår stund på jorden

Stefan Edman och Martin Lönnebo: Jordens och själens överlevnad

Stefan Edman, Bo Thunberg och Jan Töve : Matsmart – på spaning efter nya goda trender (2008)

Eskil Jonsson: The power of the West in the Economy of Grace

Per Larsson: Skapelsens frälsning. Ekoteologi i miljö- och klimathotens tid

Birgitta Nyrinder (red): Moder jord i klimakteriet

Magnus P Wåhlin: En annan värld är möjlig!

Skapelsetid. Handbok för Svenska kyrkans arbete för en hållbar utveckling Beställs genom Sensus, Hallstavik, sensus@dc-hallstavik.se, tel 0175-266 11

Annika Spalde: Ett brinnande hjärta. Om mystik och engagemang

Klimatutmaningen. Svenska kyrkan pdf eller länk: www.svenskakyrkan.se
Klimatutmaningen – från kris till möjligheter, rapport från Svenska kyrkan (pdf, 32 sidor)

Fler böcker med utmaningar om miljön, klimatet, och samhällsomställningen

Staffan Laestadius: Klimatet och välfärden

Johan Rockström och Anders Wijkman: Den stora förnekelsen

David Jonstad: Kollaps – Livet vid civilisationens slut

Tim Jackson: Välfärd utan tillväxt

Praktisk hjälp i miljövänlig och rättvis vardag

Karin Cedersjö: Rätt vist – hur i hela världen ska man leva?(2007)

Persson, Sjöström, Johnsson: Klimatsmart. Din guide till en miljövänligare vardag.

Ekoteologi på engelska, kurslitteratur vid teologen i Uppsala

Andrew Dobson: Green political thought

Roger S Gottlieb: A greener faith: religious environmentalism and our planet’s future

Jürgen Moltmann: The Spirit of life; a universal affirmation

Rosemary Ruther Radford: Integrating ecofeminism, globalization and world religions.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page