Om fred

Fred är så mycket mer än frånvaron av väpnad konflikt. Freden behöver förverkligas i familjer, i bostadsområden, i städer, mellan grupper och nationer. Dessa olika sorters fred hör ihop och förutsätter varandra.

Tent of nations
We refuse to be enemies – sten vid Tent of Nations utanför Betlehem

Det grekiska ordet ekumenik – som används för samarbete mellan kyrkor – betyder ”hela den bebodda världen”. Ekumenikens mål är med andra ord inte enbart att skapa enhet mellan kyrkor. Det övergripande målet är att kyrkorna genom sitt enhetsarbete skall bidra till enheten mellan alla folk och länder, ytterst en enad och försonad mänsklighet.

När kyrkorna från denna utgångspunkt har ingripit i konflikter i samhället har det gjorts i övertygelsen att fredsbefrämjande insatser måste bygga på ömsesidig respekt mellan dem som är i konflikt. Möten mellan människor och samtal är alltid viktiga vägar för att undanröja rädsla, misstänksamhet och fördomar.

Kyrkornas bidrag till det säkerhetspolitiska arbetet är särskilt att aktualisera värdefrågornas betydelse. Respekt, generositet, ödmjukhet och godhet är viktiga för att skapa säkerhet för människor och väger i längden tyngre än hårdhet, hämndlystnad, hat och misstänksamhet. Det är genom att ta de grundläggande värderingarna på allvar och bearbeta dem som attityder kan förändras. Våld kan effektivt förebyggas och bekämpas genom attitydförändringar.

Vad detta betyder är att kyrkorna genom Sveriges kristna råd vill verka för fred, försoning och säkerhet genom att få människor att inse sitt ömsesidiga beroende av varandra. Det kan ske när det skapas gränsöverskridande möten som till exempel dialoger mellan religioner, samtal mellan olika intressenter inom vapenhandeln eller kontakter mellan nya och gamla svenskar.

Om fredskulturbegreppet

En freds- och ickevåldskultur innehåller värderingar och förhållningssätt som grundas på frihet, rättvisa, demokrati, alla mänskliga rättigheter, tolerans, solidaritet. Det är en kultur där man avvisar våld och lyckas att förebygga konflikter genom att bearbeta dess orsaker och lösa problem genom dialog och förhandling. Principerna om respekt för livet, frihet, rättvisa, demokrati, tolerans, solidaritet, samarbete, pluralism, kulturell mångfald och dialog skall genomsyra alla sammanhang, på alla samhällsnivåer.

Arbetet inom kyrkorna bygger på tydliga värden om människolivets okränkbarhet och alla människors lika värde, vilket leder till motstånd mot allt våld- fysiskt, psykiskt, socio-ekonomiskt och politiskt. Kyrkorna har ett bidrag att ge i analysen av konflikter och även i lösningen av dem. I synnerhet är försoningsfrågan djupt förankrad i den kristna traditionen och genom att leva den förändring vi tror på kan vi förändra världen.

I kyrkorna finns en erfarenhet av att tolka konflikter som värdemotsättningar mellan olika kulturer och grupper av människor. Lösningen av konflikter kräver därför dialog mellan olika värdesystem och ett av dessa nödvändiga samtal är mellan religioner. Det finns ett samband mellan världsfred och religionsfred som behöver uppmärksammas och bearbetas. Tillsammans skulle religiösa ledare kunna ge substantiella bidrag till byggandet av en fredskultur. De skulle t ex kunna bidra till att ge innehåll åt begreppet mänsklig säkerhet, vilket i sin tur kan resultera i en bredda förståelse av säkerhetspolitiken.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page